Zasady użytkowania witryny

Przed rozpoczęciem korzystania z tej witryny należy zapoznać się z poniższymi warunkami. Jeżeli użytkownik nie akceptuje tych warunków (zwanych dalej "Warunkami") nie należy korzystać z niniejszej witryny.


Korzystanie z witryny

Firma ALL-PLAST udziela zgody na przeglądanie i korzystanie z zasobów witryny pod warunkiem uwzględnienia wszystkich praw autorskich. Użytkownik może wykorzystywać je jedynie w celach osobistych, nie może ich powielać, udostępniać publicznie ani w inny sposób rozpowszechniać lub wykorzystywać. Zawartość witryny podlega prawom autorskim i ochronie prawnej. Wszystkie użyte nazwy, logotypy oraz znaki towarowe i handlowe są wyłączną własnością stosownych podmiotów. Zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i identyfikacyjnych oraz są chronione odpowiednimi prawami.

Odnośniki do innych witryn w sieci zamieszczone na tej witrynie służą ułatwieniu nawigacji. Firma ALL-PLAST nie kontroluje zawartości tych witryn i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Użytkownik łączy się z nimi na własną odpowiedzialność.


Zrzeczenie się odpowiedzialności

Materiały dostępne na tej witrynie są dostarczone w formie takiej, w jakiej są, ze wszystkimi swymi błędami i bez żadnych gwarancji, w tym gwarancji jakości handlowej, przydataności do określonego celu lub nienaruszalności własności intelektualnej. Firma ALL-PLAST nie gwarantuje dokładności, aktualności ani kompletności tych materiałów oraz może bez uprzedniego powiadamiania dokonywać w nich zmian.


Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik korzysta z witryny na własną odpowiedzialność. W żadnym wypadku firma ALL-PLAST, jej partnerzy ani firmy trzecie wymienione na tej witrynie nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane przez użycie albo niemożność użycia tej witryny lub witryn z nią połączonych. Koszty związane z operacjami koniecznymi do przeprowadzenia w wyniku korzystania z tych witryn ponosi użytkownik.

Firma ALL-PLAST zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszych warunkach w dowolnym czasie i bez powiadomienia, dlatego należy okresowo odwiedzać tę stronę w celu sprawdzenia aktualnych zapisów na niej zawartych.

stat4u